سفارش تبلیغ
صبا
یا دانشمند باش یا دانشجو یا شنونده و یادوستدار و پنجمی مباش که هلاک می گردی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» دانش نامه دین

دانش نامه دین

آفرینگان
 اصطلاحى است براى یکى از مراسم هاى نیایشىِ برونى زرتشتیان و هم دعاهاى خاص گاهانى که همراه آن مراسم خوانده مى شود. این واژه از ریشه ایران باستانى آفرى (a¦-fri-) مشتق شده است و با ریشه سنسکریتىِ آپرى (a¦pri-)، گروهى از دعاها که بیانگر دعوتِ ایزدان جهت شرکت در مراسم قربانى اند، قابل قیاس است. مراسم برونىِ دیگر زرتشتیان اینها هستند: فروخشى (faroxs§i) (قرائت فروردین یشت به احترام مردگان) و استوم (اوستایىِstaomya vac§a¦‎، دعایى که پیش از غذاهاى آیینى که به احترام مردگان تدارک مى بینند، خوانده مى شود).
مراسم آفرینگان را دو موبد یا بیشتر اجرا مى کنند. موبدى که اجراى مراسم را به عهده دارد «زود» (zo¦d) نام دارد و دعاى هر سه بخش مراسم را مى خواند. موبد همکار «راسپى» (ra¦spâ¦) نام دارد و خواندن بخش دوم مراسم به عهده او است و با چوب صندل و بخور از آتش مراقبت مى کند. در این مراسم این ابزارها مورد نیاز است: 1. آتشدانى داراى آتش، با یک ملاقه و انبر; 2. طبقى فلزى براى حمل چوب صندل و بخور. 3. طبقى دیگر براى حمل میَزد (myazd)، یعنى پیشکش هاى نذرى شامل میوه، گل، شیر، شراب و آب.
سه بخش این مراسم چنین است: 1. پازند دیباچه (Pa¦zanddâ¦ba¦c§a). در این بخش «زود» این موارد را اعلام مى کند: الف) تعداد دعاهاى اهونورى که سرآغاز بخش دوم خواهد بود; ب) گاه (زمانى از روز) که مراسم در آن اجرا مى شود. پ) نام خشنومن (xs§nu¦man)شامل اورادى استمدادى که اینها نیز مقدمه بخش دوم خواهند بود (به این ترتیب ایزدى که مخاطب دعاى آفرینگان است مشخص مى شود); ت) نام شخص زنده یا مرده اى که دعاها به او پیشکش مى شود. ث) نام شخصى که مراسم به درخواست او برگزار مى شود. از آنجا که مراسم آفرینگان از تقدیم دعاهاى متعدد آفرینگان تشکیل شده است پس دیباچه باید در طول مراسم، که با صدایى آرام و زمزمهوار (باژ) برگزار مى شود، تکرار شود.
2. پس از خواندن تعدادى از اهونَوَرها، که متناسب با نوع خاصى از آفرینگان است، اورادِ(گاه) متعلق به آن وقت از روز، همراه با سه دعاى اَشِم وُهو قرائت مى شود و به دنبال آن خشنومان متناسب با آن گفته مى شود. سپس دعاى آفرینگان اوستایى مناسب خوانده مى شود. «راسپى» در حالى که گلى در دست دارد در مقابل آتشدان مى ایستد و اورادى را مى خواند که شامل طلب خیر براى سلطان است (آفرینگان; 12ـ8:1).
3. دعاهاى مورد نیاز از پازند آفرین (Pa¦zand a¦frâ¦n) را «زود» مى خواند. در زیر نام مراسم هاى آفرینگان مى آید و در داخل پرانتزها تعداد اهونَوَرهایى که باید خوانده شود ذکر مى گردد:
1. دادار اهرمزد (10); 2. امهرسندها و یزدها (7); 3. سى روزه (2); 4. اَردافرَوَخْشْ (8); 5. دَهْمَن (2); 6. سروش (5); 7. رَپیثوین، فقط در روز اردوهیشت، در ماه فروردین خوانده مى شود (12); 8. گاهنبار، در شش جشنِ پنج روزه تقسیمات سال خوانده مى شود (4); 9. گاثا، در آخرین پنج روزِ سال خوانده مى شود (8); 10. دَهَم یزد، به ویژه در صبحگاه چهارمین روز پس از درگذشت (8); 11. مینوناوَر را نوآموز موبدى از روز چهارم تا آخرین روز نوآموزى مى خواند (7). شش مراسم نخست از اینها را هر روزى مى توان برگزار کرد.
Kanga. M. F; "A¦FRI¦NAGA¦N"; Encyclopaeia Iranica, vol I p. 581.

آیین گنوسى Gnosticism
 این اصطلاح برگرفته از واژه یونانى gnosis به معناى معرفت (knowledge) است و فردى پروتستان به نام هنرى مُر براى نخستین بار در قرن هفدهم آن را وضع کرد. او آیین گنوسى را نوعى پیشگویى گمراه کننده مى دانست که مسیحیان را به سوى بت پرستى سوق مى دهد. مُر این اصطلاح را براى تحقیر آیین کاتولیک رومى به کار برد که در نظر او «رنگ و بوى آیین گنوسى منفور پیشین» را داشت. به طور خلاصه، مى توان گفت که او این اصطلاح را به طور کلى براى «بدعت» مسیحى قدیمى به کار برد. در قرون بعد، مورخان کلیسا آیین گنوسى را به خصوص به گروه ها و تعالیمى نسبت مى دادند که بدعت ستیزان مسیحى در قرون دوم و سوم، به خصوص ایرنئوس، کلمنت اسکندرانى، ترتولیان، هیپولیتوس، اپیفانوس و نوافلاطونى هاى پیرو فلوطین آن را محکوم مى کردند. مورخان با تکیه بر این گزارش هاى خصمانه، آیین گنوسى را سنتى ثنوى معرفى کردند که دنیاگریز است و بیزار از جسم که بر رهایى انسان از طریق مکاشفه رمزى و معنویت سرّى تأکید مى کند. اصطلاح آیین گنوسى رفته رفته بدون ملاحظه خاصى در روان شناسى و مطالعات ادبى، هنر، سیاست و فلسفه نیز به کار رفته و به ادیانى گفته مى شود که به نجات از طریق معرفت سرّى یا به هر شکل افراطى ثنویت به ویژه گونه هاى ضدکیهانى (anti-cosmic) و ریاضت مدارِ تعبیر دینى قائل است.
در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم، دستیابى به اطلاعات جدید در خصوص متون مانویان و مندائیان و نیز کشف «متون قبطى» در مصر به ویژه اسناد نجع حمادى، موجب بازنگرى در آیین گنوسى شد. شواهد جدید نشان داد که آیین گنوسى یک سنت منفرد با یک ریشه و خط سیر تکوّن نیست بلکه داراى گونه هاى فراوانى است که متون و سنت هاى آن را باید به شکل تازه اى دسته بندى کرد و براى هر کدام، تاریخچه جامعه شناختى و فکرى خاصى درنظرگرفت.
برخى از نوشته هاى قبطى، گونه هایى از مسیحیت باستانى را معرفى مى کند که شناخت کمترى از آنها وجود دارد. براى مثال، مى توان به انجیل توماس اشاره کرد که شامل مجموعه اى از سخنان عیسى است یا انجیل مریم که مریم مجدلیه را از حواریون معروف معرفى مى کند. هر دوى این نوشته ها بر اهمیت «تعالیم» عیسى در خصوص نجات تأکید مى کنند نه مرگ و برخاستن او از مردگان. دسته دیگرى از نوشته ها به گروهى تعلق دارد که به والنتینوس، استاد مسیحى قرن دوم، ارادت داشتند. این نوشته ها شامل نسخه اى از نوشته خود او نیز با نام انجیل حقیقت است. سایر نوشته ها به سنت هاى دینى خاصى، به ویژه هرمتیسیزم، آیین مندایى و مانوى تعلق دارد.
متون شیثى (sethian) حاوى مطالبى است که بیش از هر اثر دیگرى مى تواند مدعى عنوان «آیین گنوسى» باشد. این متون را هانس مارتین سنگ (Hans-Martin Schenke) بر پایه شباهت هاى فکرى و آئینى گرد هم آورد. نبتلى لیتون پایه اجتماعى ـ تاریخى این متون را با نشان دادن پیوندى میان متون ستیان شیثى و گروهى باستانى معروف به gnostikoi(گنوسى ها) تقویت کرد.
اسطوره شیثیان[1] محصول نوعى کثرت گرایى شهرى و باستانى است. اسطوره سازان دیدگاه خاصى را درباره جهان با استفاده از معتبرترین داده هاى دینى و عقلانى که در دسترس شان بود، شکل دادند. یک نمونه خوب، رساله اپوکریف یوحناست که روایت بى نظیرى است در باب ذات خداوند و جهان الوهى، منشأ عالم و آدم، ماهیت شر و نجات.
رساله اپوکریف یوحنا، خداى متعالى و قلمرو الوهى را کمال مطلوب در نیکى، درستى و ثبات مطلق توصیف مى کند. خداوند منشأ الوهى و فرمانرواى هر چیزى در آسمان هاست; تصور انقطاع غمبار فیض الوهى در خلقت همان جایى است که اسطوره ستیان به طور کامل از دیگر اسطوره هاى کهن فاصله مى گیرد. مطابق این داستان، جوان ترین (آخرین) موجودات آسمانى به نام سوفیا (حکمت) به تنهایى و بدون معرفت یا رضایت روح القدس یا جفت ذکورش تصمیم به آفرینش گرفت. فرزند سوفیا، که ثمره ناقص جهل و شهوت بود، نادان و سرکش بود، نخوتى آگاهانه و عمدى داشت. او فرشتگان و آرخون ها را خلق کرد تا به او خدمت کنند و به دروغ خود را تنها خداى حقیقى اعلام کرد.[2]
نتیجه این امر، شرح دوباره و غمبار داستان خلقت به روایت سفر پیدایش است که در آن، خداوند موجود شریرى به نظر مى رسد که مى کوشد تا از طریق تسلیمِ آدمیان به شرارت ها و فناپذیرى موجود در وجود جسمانى، و دریغ کردن دانش اخلاقى و زندگى ابدى از آنها، به صورت ناعادلانه اى بر آدمیان حکمرانى کند. خداوند به انسان ها حسد مىورزید; زیرا از خودش برتر بودند، بدان سبب که انسان ها شبیه خداوند اعلى و حقیقى خلق شده بودند. به منظور نجات انسان ها از این حکومت ناعادلانه، سوفیا روح الوهى را در درون آنها قرار داده بود. نجات دهندگانى از جنس زن و مرد، که عیسى مسیح نیز در شمار آنهاست، از جهان بالا فرستاده شدند تا بر فریبکارى حکمرانان جهان غلبه کنند و طریقه شناخت خداوند حقیقى و نیز شناخت ماهیت الوهى خود انسان ها را به آنها تعلیم دهند. این نجات دهندگان تلاش کردند تا انسان ها را از هجوم نیروهاى شریر، که بر جهان حکم مى رانند، حفظ کنند. در پایان، همه انسان ها به جز مرتدان به نجات دست مى یابند. آنان به هنگام مرگ، زندان جسم و جهان را ترک مى گویند و به حکومت الاهى خداى متعال، که پدر حقیقى شان بود،پناه مى برند.
مطابقِ این داستان، در حقیقت، شرّ حکومتى ناعادلانه و نوعى انقطاع از قدرت شایسته است. مشکلى که در اسطوره شیثى بدان توجه شد، خلاء کاملا مشهودى بین آرمان هاى عصرش با حقایق مربوط به تجربه زنده است. اسطوره شیثى نتیجه تمرّد و سرکشى نیست بلکه ثمره نوعى احساس خیانت است، و تعهدى عمیق به ارزش هاى زمانه اش را نشان مى دهد که از جمله آن، اعتقادى محکم به نیکخواهى خداوند و آرزوى آرمان گرایانه اى براى عدالت است. اما آنچه در این پیامِ امیدوارى به نجات ریشه دوانده، انتقاد اجتماعى تندى است. از منظر رساله اپوکریف یوحنا، سنت هاى موجود در تحولات معنوى پا به پاى تخطئه بى عدالتى هاى جهان به پیش مى رود.
انتقاد نیش دار شیثیان از نظم جهان، توجه دیگران را جلب کرد. توصیف اسطوره اى از ماهیت جهان و خالق آن تقریباً همه کس را آزار مى داد که از جمله آنها مى توان از ربى هاى یهودى، الهیدانان مسیحى و فیلسوفان نوافلاطونى نام برد. در آن زمان، برخى از متفکران شیثى مثل Marsanes و Allogenesانتقادشان را تعدیل کردند و توجه خود را به صورت عمیق ترى بر پرورش معنویت درونى و معرفت رمزى معطوف کردند. اما خشمى را که برانگیختند، آنان را به صورت افراطى ترین شکل بدعتى معرفى کرد که جهان غرب تاکنون پدید آورده است.
Merriam-Webster"s Encyclopedia ofWorld Religions, p. 380-1

حضرات خمس
 یکى از مباحثى که هنگام سخن از چینش نظام هستى و کیفیت ظهور کثرت از وحدت در دستگاه هستى شناسى عرفانى مکتب ابن عربى مطرح مى باشد، بحث حضرات خمس است. اگرچه بنابر وحدت شخصیه وجود، در سراى هستى یک وجود بیش نداریم و مصداق بالذات آن فقط حق سبحانه است و ماسواى او همه ظهورات و مجالى آن حقیقت واحده اند که بالعرض و المجاز موجودند و چون ذات حق، مطلق است به اطلاق مقسمى خارجى و نامتناهى است لذا ظهورات او هم نامتناهى است; لکن عارفان وقتى صحبت از چینش مظاهر و مراتب تنزلات وجود از مقام ذات غیب الغیوبى به صقع ربوبى و عالم اله و بعد به عالم اکوان و تعنیات خلقى مى کنند آن را در یک تقسیم بندى کلى به شش مرتبه و پنج حضرت تقسیم مى نمایند.
علت نام گذارى هر یک از این مراتب کلیه به «حضرت» به اعتبار حضور ذات حق در مراتب و حاضربودن مراتب نزد حق سبحانه است. بنابراین در این بحث هیچ گاه اطلاق حضرت بر مقام ذات غیب الغیوبى نمى شود زیرا سخن از تنزل از مقام ذات و پیرامون تعینات و ظهورات ذات حق مى باشد (امام خمینى، حواشى بر مقدمه قیصرى بر شرح فصوص الحکم، ص163).
آن شش مرتبه کلیه عبارتند از:
1. مرتبه احدیت: این مرتبه اى است که ذات حق به خودش از حیث وحدت حقیقیه و احدیت علم دارد. در این مرتبه تمامى کثرات و اعتبارات ساقط و مستهلک مى باشد و فقط اسم احد در این مرتبه بوده و از این مرتبه به تعین اول تعبیر مى شود. (قونوى، تفسیر فاتحه، ص130 و فرغانى، منتهى المدارک، ج1، ص45 و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص269و271).
2. مرتبه واحدیت: این مرتبه اى است که ذات حق به خودش از حیث تفاصیل اسمائى و الوهیت علم دارد. در این مرتبه اسماء و اعیان ثابته به نحو مفصل و ممتاز از یکدیگر موجود به وجود علمى مى باشند. از این مرتبه به تعین ثانى تعبیر مى شود. (قونوى، تفسیر فاتحه، ص130 و فرغانى، منتهى المدارک، ج1، ص55 و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص291 و جامى، نقد النصوص، ص38).
3. مرتبه عالم ارواح: این عالم، مرتبه ظهور حقایق کونیه مجرده بسیطه است. عالم ارواح همان است که در فلسفه به اسم عقول و مفارقات شناخته مى شود که تجرد عقلانى دارد. موجودات عالم ارواح به دو دسته تقسیم مى شوند: 1. کروبیان که تعلق به بدن ندارند و خود دو قسم اند: الف. ملائکه مهیّمه ب. ملائکه اى که براى مادون خود در مجارى فیض حق سبحانه قرار مى گیرند. 2. روحانیان یا نفوس ناطقه، که در عین این که مجرد به تجرد عقلانى بوده، تعلق به بدن داشته و تدبیر بدن مى نمایند. روحانیان نیز دو دسته اند: یکى نفوس ناطقه ملکى که اهل ملکوت اعلى هستند و دیگرى نفوس ناطقه ملکى اهل ملکوت اسفل مى باشند. مرتبه عالم ارواح را جبروت نام نهاده اند (فرغانى، مشارق الدرارى، ص144 و جامى، نقد النصوص، ص31 و 49 و قیصرى، مقدمه شرح تائیه ابن فارض، ص312، یحیى یثربى، عرفان نظرى).
4. مرتبه عالم مثال منفصل: مرتبه ظهور حقایق کونیه مجرده لطیفه است با آثار و عوارض مادى نظیر شکل، اما غیرقابل تجزیه و تبعیض و فرق و التیام است. مرتبه مثال واسطه است میان عالم ارواح و عالم اجسام و داراى تجرد برزخى مى باشد.
عالم مثال به دو قسم متصل و منفصل تقسیم مى شود. عالم مثال متصل از مراحل وجودى انسان است، اما عالم مثال منفصل یکى از عوالم موجود مى باشد. از این مرتبه به خیال منفصل و ملکوت و به لسان شرع به برزخ نیز تعبیر نموده اند (قیصرى، مقدمه شرح تأئیه ابن فارض، ص312 و جامى، نقد النصوص، ص90 و 52).
5. مرتبه عالم اجسام: مرتبه وجود اشیاى کونیه مرکبه کثیفه است که قابل تجزیه و تبعیض اند. و آن بر دو قسم است یکى عِلویات (افلاک) و دیگرى سفلیات (عناصر اربعه و مرکبات و موالید ثلاث) که این مرتبه را عالم ماده و شهادت و عالم ملک و ناسوت نام نهاده اند (قیصرى، مقدمه شرح تائیه ابن فارض، ص312 یحیى یثربى، عرفان نظرى و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص292 و جامى، نقدالنصوص، ص31و58).
6. مرتبه انسان کامل: جامع جمیع مراتب سابق است تفصیلا که تمام مراتب الاهى و کونى را در خود به نحو حق الیقین پیاده نموده است که از آن به کون جامع تعبیر مى شود. (حمزه فنارى، مصباح الانس، ص102 و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص356 و 359 و جامى، نقد النصوص، ص61).
چنان که ملاحظه مى شود دو مرتبه اول منسوب به حق سبحانه و صقع ربوبى و موطن علم حق مى باشند که این دو مرتبه یعنى احدیت و واحدیت، یک حضرت به حساب مى آیند. سه حضرت دیگر منسوب به کون و خارج از صقع ربوبى مى باشند، و مرتبه ششم هم جامع میان دو مرتبه حقانى و کونى بوده و برزخ میان دو بحر وجوب و امکان و دو عالم ظاهر و باطن مى باشد (حمزه فنارى، مصباح الانس، ص102 و جامى، نقد النصوص، ص90).
لازم به ذکر است که برخى از محققین عرفان از دو مرتبه اول تعبیر به مراتب جلائیه و باقى مراتب را مراتب استجلائیه نامیده اند. و حضرات کلیه پنجگانه را نیز، مجالى و منصّات و مطالع نام گذارى کرده اند. (صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص290 و 293).
میان تابعین و شارحین مکتب ابن عربى در تبیین چینش نظام هستى بعد از مقام ذات غیب الغیوبى حق سبحانه یعنى در موطن علم حق و صقع ربوبى دو تقریر وجود دارد: تقریر اول از آن صدرالدین قونوى (607ـ673هـ) و مؤید الدین جندى (متوفى 690هـ) و سعیدالدین فرغانى (متوفى 700هـ) و تابعان ایشان مى باشد و تقریر دوم را عبدالرزاق کاشانى (متوفى 736هـ) و محمد داوود قیصرى (متوفى 751هـ) بیان نموده اند.
بر اساس تقریر اول بعد از مقام ذات حق، مرتبه احدیت (تعین اول) و بعد مرتبه واحدیت (تعین ثانى) قرار دارد که ساختار نوشتار حاضر هم بر مبناى دیدگاه قونوى شکل گرفته یعنى بین مقام ذات و واحدیت واسطه اى به نام احدیت و تعین اول وجود دارد. (قونوى، تفسیر فاتحه، ص130، همو، نفحات الهیه، ص18، فرغانى، منتهى المدارک، ج1، ص45). اما طبق تقریر دوم بعد از مقام ذات حق، مرتبه واحدیت و تعین ثانى قرار گرفته، به تعبیرى بین مقام ذات و واحدیت واسطه اى به نام تعین اول وجود ندارد و احدیت را تنها در مقام ذات معنا مى کنند.
شایان ذکر است که کاشانى و قیصرى متون قونوى و پیروانش را دیده و در آثار خود ناظر به آنها بوده و در جاهاى متعدد از آنها یاد نموده اند. براى مثال قیصرى در کتاب شرح فصوص خود از کتاب فکوک و مفتاح الغیب قونوى مطالبى را نقل مى نماید (قیصرى، شرح فصوص الحکم، چاپ سنگى، ص75، ص215)، بنابراین کاشانى و قیصرى بیانات محققین پیش از خود در تفسیر احدیت را دیده و احدیت در مقام تعین اول را به احدیت مقام ذات تفسیر نموده اند (کاشانى، شرح فصوص الحکم، ص38و186، قیصرى، شرح فصوص الحکم، چاپ سنگى، ص12 و 48 و 80 و 62 و 102 و 239 و 241، همو، رسائل، رساله اساس الوحدانیه، ص52) قیصرى احدیت را عبارت از مقام ذات من حیث الذات مى داند، مقصود وى همان احدیت ذاتیه است و واحدیت را نسبت و اعتبارى براى ذات مى داند یعنى تنزل از مقام ذاتِ صورت گرفته که عبارت از تعین ثانى است. (قیصرى، رسائل، رساله اساس الوحدانیه، ص52) تفاوت ذات مطلق به اطلاق مقسمى با احدیت در مقام ذات در این است که ذات مطلق لابشرط بوده و در همه جا حضور داشته و موطن تمام تعینا و کثرات را با اطلاق مقسمى خارجى خود پر کرده است، اما در احدیت ذاتیه، همان ذات مطلق را بدون این که تعینى را با او اعتبار نموده فرض مى نمائیم که در این لحاظ یک ذات احدى اطلاقى دیده شده و بشرط لا مى باشد از این که کثرات را با او در نظر بگیریم و تمام نسب و اعتبارات و کثرات در این لحاظ اسقاط مى شود (قیصرى، شرح فصوص الحکم، چاپ سنگى، ص12، همو، رسائل، رساله اساس الوحدانیه، ص53).
در این اعتبار هنوز در مقام ذات هستیم و از مقام اطلاق مقسمى خارج نشده ایم و تنزل از مقام ذات صورت نگرفته، فقط لحاظ بشرط لاى از کثرات و تعینات نموده ایم که هیچ کثرتى دیده نشده و فقط یک ذات مطلق دیده مى شود. جناب ایزوتسو در تحقیقات و مطالعات خود متوجه این دو دیدگاه و تفاوت آنها شده و در کتاب صوفیسم و تائوئیسم تصریح به این دو دیدگاه نموده است (ایزوتسو، صوفیسم و تائوئیسم، ص58).
در تطبیق و تبیین مرتبه واحدیت ، کاشانى دیدگاهى متفاوت از دیگر محققان دارد. وى بعد از مرتبه احدیت و ذات حق مرتبه واحدیت را که قونوى و تابعانش و قیصرى ، موطن اعیان ثابته و اسماء و محل تفاصیل اسمائى دانسته و از آن تعبیر به تعین ثانى مى نمودند را عقل اول مى داند. وى مقام ذات حق را بحت و بسیط مى داند که هیچگونه تکثرى نداشته و فقط شؤونات ذاتیه حق در آنجاست. هنگامى که شؤونات ذاتیه حق ابراز شده و تجلى مى نمایند هویت عقل اول شکل مى گیرد و موطن اعیان ثابته و اسماى الهیه عقل اول مى باشد. کاشانى روایت نبوى «اول ما خلق الله العقل» را به همان عقل اول فلاسفه تطبیق مى نماید که اولین تعین از تعینات خلقى مى باشد (کاشانى، شرح فصوص الحکم، ص38، ص186، همو، اصطلاحات الصوفیه ذیل عماء).
قیصرى در شرح خود بر فصوص دیدگاه کاشانى را نقل نموده و مورد نقد قرار مى دهد (قیصرى، شرح فصوص الحکم، چاپ سنگى، ص102). هم چنین فنارى در مصباح الانس در بحث عماء دیدگاه کاشانى را نقد و بررسى مى نماید (فنارى، مصباح الانس، چاپ سنگى، ص74).

سوتره نور طلایى
 (سن: Suvarna-prabha¦sa-su¦tra); سوتره اى مهایانى است که در استقرار آیین بودا در ژاپن نقش عمده اى داشت: زیرا این سوتره از میان چیزهاى دیگر بر جنبه سیاسى آیین بودا تأکید مى کند و از این رو، بسیار مورد توجه طبقه حاکم ژاپن قرار گرفت.
این سوتره با شرحى درباره سرشت بودا آغاز مى شود. بودا ]در این سوتره[ نه تنها شخصیتى این جهانى دارد، بلکه یک حقیقت مطلق عالمگیر است. او همه جا حضور دارد و هر آنچه هستى دارد از رحمت بى کران او بهره مند است. این سوتره هم چنین مى آموزد که راه هاى به سوى بهشت نیلوفر آبى که بودا در آن ساکن است، باز مى باشد، پس هر موجودى مى تواند بودا شود. راهى که این سوتره براى رسیدن به چنین صیرورتى توصیه مى کند، شامل ندامت و فداکارى است. نقطه اوج این سوتره، حکایتى است که در آن بودا خود را به یک شیر گرسنه پیشکش مى کند.
موضوع اصلى این سوتره فضیلت فرزانگى (پرجینا ûprajn¬a¦‎) است; همو که خیر و شر را تمیز مى دهد. هر شخصى، از فرمانروا گرفته تا کسانى که در پایین ترین مقام اند، باید از این «نور باطنى» پیروى کنند.
روشن ترین تفصیل بر جنبه سیاسى در فصل مربوط به قانون است که در آنجا مى گوید: «درمه» حکومت و دین را با هم متحد مى سازد. قانون بشرى باید صلح را والاترین هدف خود بداند. سلطانى که قانون شکنى مى کند باید مجازات شود; ولى هر آن مدتى که به قانون احترام مى گذارد، قسمتش خوشى بى اندازه است. کشورى که در آن تعالیم این سوتره تبلیغ مى شود، در کنف حمایت فروانروایان آسمانى و دوه ها (=خدایان) قرار مى گیرد. در طول دوره نارا (Nara)در قرن هشتم، سوتره نور طلایى آنچنان مورد توجه فرمانروایان ژاپن قرار گرفت که آنها سیاست را بر اساس آن پایه ریزى کردند.
Su¦tra of Golden Light, in Encyclopedia of Eastern philosophy and Religion, Shambhala,_1994.

شَطْح
 مصدر از شَطَحَ ـ یَشْطَحُ در لغت نامه به معنى سرگردان شدن، بى راهه رفتن، دور گشتن و پرسه زدن آمده است در برخى منابع به معنى «حرکت» نیز ذکر شده است از این رو منازلى که در آن گندم آرد مى کنند و هم چنین خود آسیاب را «مِشطاح» مى گویند چون حرکت در آن زیاد صورت مى گیرد (ابونصر سراج، اللمع، ترجمه دکتر مهدى محبتى، ص403، روزبهان بقلى، شرح شطحیات، ص56).
و اما معناى اصطلاحى این واژه بى ارتباط با معناى لغوى آن نیست شَطْح در سخن صوفیان مأخوذ از حرکات اسرار دلشان است زمانى که وَجد قوى شود و نور تجلى در صمیم سرّ ایشان عالى گردد (همان، ص57).
ابونصر سراج مى نویسد: شطح گفته اى است پیچیده در توصیف وجد درونى که نیرومند و استوار بر صاحب وجد چیره مى شود و از گرمى جوشش روح بیرون مى تراود... شطح مانند آب سرشارى است که در جویى تنگ ریخته مى شود و از دو سوى جوى فرا مى ریزد به این عمل عرب ها شَطَحَ الماء فى النهر مى گویند و مرید نیز آنگاه که وجد در جانش نیرو مى گیرد و توان کشیدن آن را ندارد آب معنا را بر زبان مى ریزد... این سرریزهاى روح را در زبان تصوف شَطْح گویند (اللمع، ص403).
شَطْح را در نظم و نثر صوفیانه گاهى به ترهات و طامات نیز تعبیر مى کنند اگرچه برخى معتقدند که طامات گذشته از سخنان شگفت انگیز شامل افعال آمیخته به دعوى نیز هست همانند کرامات و خوارق عادات (فرهنگ مصاحب، ج2، ص1611).
در زبان انگلیسى براى رساندن معناى شطح از کلماتى همچون «بیان مجذوبانه» (ecstatic expression) «اظهار خلاف واقع» (untruly utterance) «بیان گستاخانه» (untrulyutterance) «پارادوکس الهامى» (inspired paradoxe) «سخن بى معنى»
(idle talk) و... استفاده مى شود و در بین عرفان پژوهان واژه و اصطلاح خاص و رایجى دیده نمى شود.
به طور کلى شطحیات را باید تعابیرى از ماهیت تجارب عرفانى دانست که عارفان به ناچار در مقام تعبیر تجارب خود به آن پناه آورده اند و از آنجا که تجارب عرفانى ذاتاً غیرقابل بیان و نگفتنى است، لذا این محذورات در مقام تعبیر منجر به شَطح شده است. بنابراین شطح در کل بیانگر ادراک تجربه عرفانى عارف است که به سبب غلبه وجد از زبان عارف بیرون مى آید و ظاهر آن خلاف ادب و یا شریعت به نظر مى رسد.
با مطالعه آثار صوفیان مى توان به این نتیجه رسید که با وجود توجیح پذیرى شَطح برخى از صوفیه به شدت با آن مخالف بودند و لازمه شطح را نوعى فخر فروشى، ترک ادب و گستاخى مى دانستند که ناشى از نقص کمال و فقدان مقام ثابت روح و وجود هیجانات روحى است که در حال وجد از سالک به کمال نرسیده بروز پیدا مى کند. ابن عربى در موارد متعدد در کتاب فتوحات خود از اهل شطح انتقاد کرده است (فتوحات، ج3، ص56، ج1، ص276). او معتقد است که هر که شطح بورزد از روى غفلت شطح ورزیده است و شطح هیچ گاه از ولى خدا صادر نمى شود (فتوحات، ج2، ص388) و شطح را موجب نقص انسان مى داند (فتوحات، ج2، ص233). البته گفتنى است که از خود ابن عربى شطحیاتى صادر شده است. ابونصر سراج نقل مى کند که ابن سالم در مجلس خود گفت که فرعون آنچه را با یزید گفت سبحانى ما اعظم شأنى بر زبان نراند (اللمع، ص390). خواجه عبدالله انصارى نیز به پاره اى سخنان با یزید اشاره کرده و معتقد است که برخى از این کلمات در شریعت کفر است و معتقد است که این سخنان از بایزید بعید است و به او منتسب کرده اند.
اما در این میان صوفیان بزرگى هم بوده اند که این گونه سخنان را محتاج تأویل دانسته و همواره سعى داشتند تا آنها را با مبانى عرفان نظرى و شریعت سازگار کنند.
مولوى راجع به صوفیان شطّاح معتقد است که:
ور بگوید کفر دارد بوى دین
ور به شک گوید شکش گردد یقین مثنوى (دفتر اول، 2882)
ابونصر سراج فصل جداگانه اى را به ذکر تأویل این گونه اقوال که از بعضى مشایخ نقل شده، اختصاص داده است (اللمع، ص400 به بعد). قبل از او جنید بغدادى به تأویل شطحیات بایزید پرداخته (همان، ص378).
بر طبق گزارش روزبهان بیشترین شطحیات از حلاج و بایزید نقل شده است (شرح شطحیات، ص13). اما نکته قابل تأمل این است که اکثر صوفیان با وجود مخالفت هاى فقهاء و متکلمین ترهات و طامات و شطحیات صادره از صوفیان را لزوماً کاشف از نقصان کمال و گستاخى و یا فخر فروشى نمى دانستند، بلکه این حالات را صرفاً سرریزِ معارف الاهى در وجود انسان تفسیر مى کردند که حتى براى انسان هاى کامل نیز احتمال وقوع آن مى رود. شاهد این مدعا را مى توان در یکى از معروف ترین و بزرگ ترین اثر ارائه شده در این موضوع یعنى شرح شطحیات روزبهان (606) به خوبى مشاهده کرد. او که در این کتاب از بیش از چهل تن از صوفیان نامدار سخنان شطح آمیز نقل و سپس شرح و تفسیر کرده است در ابتداى کتاب مى نویسد «در این کتاب ابتدا از شطح حق جلّ اسمه آغاز کردم و اسرار حروف تهجى بگفتم» و در ادامه کتاب خود فصل هایى را به شطح النبى و شطح الصحابه اختصاص داده است (شرح شطحیات، ص13، 56، 62، 66 و...).
نکته دیگرى که در مطالعه شطحیات باید در نظر داشت، تمایز بین شطحى است که در حال مستى و غفلت از خویشتن و فناء فى الله از شخص سالک صادر مى شود با شطحى که عارف در حال مستورى و هوشیارى، همان حال پیشین را به تصویر مى کشد. از نظر ابن عربى این دسته از صوفیان به خصوص مورد مواخذه خدا قرار مى گیرند (فتوحات، ج2، ص233). هم چنین باید بین شطح بر خلق و شطح بر حق تعالى نیز فرق گذاشت. از نگاه ابن عربى کسى که با خدا بر خدا شطح مىورزد ادبش بیشتر است از کسى که بر امثال خود شطح مىورزد، زیرا خدا به خاطر این که همه صور را پذیراست شطح را قبول مى کند ولى مخلوق که مقام مقید را داراست شطح را قبول نمى کند (فتوحات، ج3، ص56).

کریسمس Christmas
 کریسمس برگرفته از واژه Cristes maesseدر انگلیسى کهن، که معناى تحت اللفظى آن ûchrists¨ mass‎ است، همان جشنى مسیحى است که به یادبود تولد عیسى مسیح در 25 دسامبر برگزار مى شود و تعطیلات عمومى و غیرمذهبى نیز در همین ایام است.
مطابق با تقویم رومى، کریسمس از سال 336 میلادى در رم جشن گرفته شد. با این حال، در بخش شرقى امپراتورى روم جشنى در ششم ژانویه به دو مناسبتِ تولد و تعمید عیسى برگزار مى شد; به جز در اورشلیم که در آنجا تنها تولد عیسى جشن گرفته مى شد. در قرن چهارم به تدریج برگزارىِ جشن تولد عیسى در 25 دسامبر از سوى بیشتر کلیساهاى شرق نیز پذیرفته شد اما برگزارى جشن میلاد در 25 دسامبر هرگز مورد پذیرش کلیساى ارمنى قرار نگرفت و همچنان جشن میلاد در ششم ژانویه برگزار مى شود. پس از پذیرش برگزارى کریسمس در کلیساى شرق، جشن تعمید عیسى در روز ششم ژانویه یعنى جشن اپیفانى بر پا شد. با این حال، در کلیساى غرب، اپیفانى روزى دانسته شد که مجوسیان با عیساى نوزاد ملاقات کردند و بدین مناسبت آن را جشن گرفتند.
هنوز هم معلوم نیست که چرا سرانجام کریسمس در 25 دسامبر برگزار مى شود; اما به احتمال بسیار، مسیحیان اولیه تاریخى را در نظر داشتند که با جشن رومى موسوم به «مهر شکست ناپذیر» هم زمان بود که شروع آن انقلاب زمستانى است، یعنى زمانى که روزها رفته رفته بلند و بلندتر مى شود. آداب و مراسم سنتى جشن کریسمس، منشأهاى گوناگونى دارد. در فرهنگ رومى، Satarnalia(شادمانى) در 17 دسامبر، زمان شادمانى، رقص و پایکوبى و ردّ و بدل هدایاست. 25 دسامبر هم چنین زادروز میترا، خداى ایرانى، است. در سال جدید رومى یعنى اول ژانویه خانه ها با نور (چراغانى) و سبزه آذین بسته مى شود و به کودکان و بینوایان هدیه داده مى شود. زمانى که قبایل توتون به سرزمین گل (فرانسه)، بریتانیا و اروپاى مرکزى نفوذ کردند، آداب و مراسم عید سال نو ژرمن ها و سلتى ها نیز بدان افزوده شد. خوراک ها، دوستى و اخوت، کنده کریسمس (کنده اى که در شب کریسمس مى سوزانند)، کیک شکلاتى مخصوص شب عید، سبزه و درختان صنوبر، هدایا، دیدارها و کارت هاى تبریک، همگى جلوه هاى گوناگون برپایى این مراسم و ایام شادمانى است. آتش بازى و نورافشانى و صنوبرها همیشه در این جشن زمستانى چه در دوره مشرکان و چه در عهد مسیحیان وجود داشته است. از قرون وسطى، درختان همیشه سبز جزء جدایى ناپذیر کریسمس بوده است. در بسیارى از کشورها، کریسمس بنا بر سنت، جشن خانواده و کودکان محسوب مى شود که تحت نام حامیان آن، قدّیس نیکولاس یا سانتاکلوز[3] برگزار مى شود و در آن هدایایى رد و بدل مى شود.

فمینیسم Fiminism
 جنبش برقرارى تساوى میان جنیست ها. الاهیات فمینیستى به طور کلى با فمینیسم مدرن گره خورده است. این جنبش برآمده از تجربه رنج کشیدن و ستم دیدن زنان است. فمینیسم بر این باور است که مسیحیت سنتى (که در کتاب مقدس ریشه دارد) بیش از حد مردانه است و براى برقرارى عدالت نسبت به نیازها و انتظارات واقعى زنان که به طور مساوى با مردان به صورت خدا آفریده شده اند، دین باید بازسازى شود (سفر پیدایش: 27). این چنین بازسازى هر چند اصولا براى تأمین آزادى زنان نخواهد بود، در مسیر حقیقت مسیحیت است. فمینیسم الگوهاى حاکى از برترى جنسى مردان و طفیلى بودن زنان را که در عمیق ترین لایه هاى اندیشه و احساس رسوخ کرده و در بیشتر قسمت هاى عهد عتیق و عهد جدید انعکاس یافته، مردود اعلام کرده است.
خوانندگان کتاب مقدس که از طرز برخورد مردسالارانه آن بیزارند، به ناچار مجبورند تا در دیدگاه هاى سنتى در باب حجیت کتاب مقدس بازنگرى کنند. براى مثال، گرایش آن به سمت عقلانیت مردانه را مى توان با کشف مجدد خصلت هاى زنانه در خداوند متعادل کرد.
فمینیست هاى مسیحى از آن دسته از تعالیم و نگرش هاى مسیح مدد مى جویند که با استقبال از غیریهودیان ـ به همان اندازه یهودیان ـ و نیز از زنان ـ به همان اندازه مردان ـ بر محدودیت هاى محیط پیرامون خود غلبه کرد. نمونه اى از طرز برخورد عیسى، گفتوگو با سیرو اهل فینیقیه (مرقس 7:24ـ3)، شفادادن زنى که مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا بود (5:24ـ34) و پذیرش عشق زنى است که وى را با روغن مسح کرد (لوقاى 38). زنان از اولین حواریونى بودند که از رستاخیز مسیح آگاهى یافتند (مرقس 6:16). در انجیل یوحنا، مادر مسیح و دو خواهرش به نام مارتا و مریم مجدلیه از زنان سرشناسند.
در کلیسا، زنانى چون پَرِشکلا (رومیان 16:3) کلوئه و فیبى (رومیان 16:1) رهبرى کردند (قرنتیان 1:11). یونیاس در میان حواریون صاحب نامى سرشناس بود (رومیان 16:7). در نظر بسیارى، انجیل لوقا همدلى خاصى با زنان دارد اما در واقع پیداست که زنان در آن صرفاً نقش خدمتگذارى و فرمانبردارى دارند (انجیل لوقا فصل 8: آیه3ـ2).

پی نوشت ها :
 [1]. برگفته از نام seth (شیث نبى) فرزند آدم; عنوان یکى از فرقه هاى گنوسى در صدر مسیحیت. ـ م.
[2]. Syncretic
[3]. سانتاکلوز (santa claus) شخص موهومى است که در بعضى ممالک مسیحى، اطفال او را پخش کننده هدایاى کریسمس مى دانند. در بعضى دیگر از ممالک مانند فرانسه، بابانوئل همین عنوان را دارد. نام سانتاکلوز تصحیف صورت هلندى نام قدّیس نیکولاس است. وى قدّیس حامى دریانوردان، دزدان، زنان باکره و اطفال است و در بعضى از ممالک، عید او را به کریسمس (به جاى 6 دسامبر) منتقل کرده اند. سانتاکلوز را به صورت مردى بشاش و فربه، با ریش سفید و جامه و کلاه قرمز تصویر مى کنند که انبانى پر از هدیه به دوش دارد و در شب عید، سوار بر سورتمه، از پشت بام ها مى گذرد و هدایاى کودکان را از دودکش بخارى براى آنها مى اندازد. بابانوئل را معمولا به صورت پیرمردى با ریش سفید بلند و ملبس به قبایى مستور از برف تصور مى کنند (دایرة المعارف فارسى، مصاحب، با تلخیص و تغییر،ص1248).
 
منبع: پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهبaنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » م- ح ( شنبه 91/5/7 :: ساعت 5:33 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خبر توهین مفتی وهابی به مرجعیت شیعه
پشت پرده ساخت فیلم توهین آمیز علیه پیامبر(ص)
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اهانت
تصویر کارگردان فیلم توهین آمیز علیه پیامبر (ص)
آشنایی با حامیان فیلم توهین به پیامبر اکرم(ص)
سام باسیل کیست؟
داستان فیلم توهین به پیامبر اکرم(ص)
محتوای فیلم موهن چیست؟عوامل سازنده آن چه کسانی هستند؟
تصویر جسد سفیر آمریکا در لیبی
محتوای فیلم موهن علیه پیامبر چیست؟
متن کامل کنفرانس سه روزه - مقابله با تهدید ایران
در جنگ با ایران فقط 300 نفر کشته می شوند!
از متن تا معنا(1)
از متن تا معنا(2)
دانش نامه دین
[همه عناوین(557)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 54
>> بازدید دیروز: 68
>> مجموع بازدیدها: 608707
» درباره من

یا غیاث المستغیثین  - روز های آبی من

» پیوندهای روزانه

مایع شوینده داخل موتور
مهدویت [2]
پاسخ درسهایی از قرآن [3]
کتب الکترونیک مذهبی [90]
نرم افزار ترتیل قران کریم [42]
مرکز توسعه وبلاگهای دینی خراسان جنوبی [15]
هدایای اسلامی [11]
مقالات مشاوره و اختلالات روانی [110]
[آرشیو(8)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت محمد(ص)[25] . تصاویر دلخراش از شهدا و مجروحین قیام بحرین ([8] . 18)[7] . آیات و احادیث درباره مطیع بودن در برابر دستورات خدا و رسول الله[5] . حضرت حسن عسکری(ع)[5] . مداحی ماه محرم گلچین از اکبری با فرمت قابل پخش در موبایل - سری 3[5] . مداحی و سینه زنی عزاداری محرم حمید علیمی - تصویری 3gp سری 4[4] . تصاویری از کشتار دلخراش و بی رحمانه ی شیعیان بحرین توسط وهابیون[3] . چند داستان از حضرت علی (ع)[3] . احکام اسلام و ایمان[3] . پیامک برای تسلیت شهادت[2] . راز ماندگاری‌ عاشورا[2] . سخنرانی های شهید مرتضی مطهری[2] . نرم افزار قرآنی حکیم رضوان[2] . نقش‌ زنان‌ در نهضت‌ حسینی‌[2] . حضرت محمد باقر(ع)[2] . نمایش میلیونی بسیجیان کشور با عنوان رئیس ستاد هفته بسیج از نم . وصیت نامه شهید «حاج همت» فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله(ص) . ویژگی های امام علی (ع): . نزدیک‌ترین مکتب کلامی به شیعه آشنایی با مکاتب مهم کلامی نظ . نسیمی از آموزه های اخلاقی امام هادی(ع) امام هادی(ع) در جایی بنام . نظریه جان باوری درباره دین نظریه جان باوری ادوارد تیلور و جیمز ف . نقش بسیج فرهنگیان در عرصه تعلیم و تربیت کشور . نقش تـربیتی بانوان در مقابله با آسیب‏های فرهنگی و اجتماعی . نقش نهضت امام حسین علیه السلام در عزت جامعه اسلامى . مداحی ماه محرم گلچین از اکبری با فرمت قابل پخش در موبایل - سری 3 . مداحی مخصوص ماه محرم جواد ذاکر تصویری فرمت 3gp . مداحی مذهبی سینه زنی هلالی محرم 1386 گلچین شده- تصویری 3gp سری 3 . مراسم شب پنجم محرم87 (حاج محمود ... . مراسم شب چهارم محرم ?? (حاج محم ... . مراسم شب دوم محرم ???? . مراسم شب سوم محرم ???? (حاج محم ... . معجزات حضرت امام علی النقی (ع) محمّد بن فرج رخجى گوید: حضرت ابو . مفهوم و تعریف ایمان . منتخب ادعیه و زیارات . موج . سلیم . سمینار گفتگو با ناشناختنی . شب ششم محرم 87 (حاج محمود کریمی) . شناسایی . شهادت . شهادت حضرت امام علی نقی (هادی) (ع) پدید آورنده : نامشخص ، صفحه 1 . ضرورت درمان نگرانى ها . طلوع فرهنگ اصطلاحات علوم اسلامی . ظهور در فرهنگ شیعه به چه معناست؟ مکتب تشیّع و هویت وجودى شیعه به . عاشورا احیاگر ارزشهاى اصیل اسلامى . عدالت اجتماعی . عوامل سازنده آن چه کسانی هستند . فرهنگ عاشورا در ارزشها وجـود مـقـدس سیدالشهدا از ابتداى نهضت د . فعالین . فلسفه تشکیل بسیج تاریخچه تشکیل بسیج بسیج یک حرکت اجتماعی . فیلم موهن علیه پیامبر . قیام . قیام بحرین . قیام بحرین، شکست هیمنه امریکا درمنطقه . گزیده ای از سخنان گهربار امام علی نقی علیه السلام امام هادی (علی . مادر حضرت رضا علیه السلام . مبارزه با افکار انحرافی تا شهادت . متن کامل کنفرانس سه روزه - مقابله با تهدید ایران . مجموعه آثار دکتر شریعتی . مجموعه آثار دکتر شریعتی . مجموعه ای بی نظیرازآثار دکترعلیرضاآزمندیان . مجموعه ای کامل ازسخنرانی های استاد حورایی . مجموعه سخنرانی استاد قرائتی . مجموعه قرآن با صدای استاد عبدالباسط . مجموعه کامل تلاوت قران و ترجمه . محتوای فیلم موهن چیست . محتوای فیلم موهن علیه پیامبر . محتوای فیلم موهن علیه پیامبر چیست . مختصر حالات دوّمین معصوم ، اوّلین اختر امامت . مداحی بسیار زیبای مهدی خزائی به ... . راز محبوبیت بسیجی در خدمت رسانی است . رفتار تربیتی حضرت زهرا(س) با فرزندان نقش اساسی مادر در سعادت و . روانشناسی اجتماعی . روشهای تربیتی از دیدگاه امام هادی علیه السلام . زن از دیدگاه علی علیه السلام . سام باسیل کیست؟ . سخنان حضرت ابوالفضل‌ العباس‌(ع) . سخنرانی های رحیم پور ازغدی . حماسة‌ عاشورا . خبر توهین مفتی وهابی به مرجعیت شیعه . خصوصیات بسیجی مکتبی بودن مهمترین ویژگی بسیج ایمان به خدا و . داستان فیلم توهین به پیامبر اکرم(ص) . دانش نامه دین آفرینگان اصطلاحى است براى یکى از مراسم هاى نیایش . دانلود کتاب الکترونیکی اطلاعات ... . دانلود کم حجم ترین نرم افزار تد ... . دستگیری . دوست بسیجی من سلام.... وبلاگی که هم اکنون در اختیار تو دوست خوب . رابطه مؤ منان با خویشتن . تصویر جسد سفیر آمریکا در لیبی . تصویر کارگردان فیلم توهین آمیز علیه پیامبر (ص) . تفکر بسیجی تهاجم فرهنگی امنیت اجتماعی . تکمیل شعر "بسیجیه واقعی، همت بود و باکری . جذب افراد مستعد . جهاد علمی و خدمت به مردم از مهمترین رویکردهای بسیج مستضعفین است . چند حدیث از امام علی النقی (ع): 1- صبر را بالش کن ، و فقر را در . چند داستان از حضرت (ع) . حضرت حسین (ع) . ((بسیج از دیدگاه ایت الله خامنه ای)) . 10 زنگ خور جدید موبایل- اهنگ مو ... . آیت الله مکارم: آینده متعلق به شیعه است . آینه روشن/ویژه آیت الله بهجت . اثرات شوم موسیقی بر روان انسانها از دیدگاه ائمه اطهار (ع) . اثرات شوم موسیقی بر روان انسانها از دیدگاه ائمه اطهار (ع) 2 . احادیث امام علی نقی(ع) على بن محمد نوفلى گوید: محمد بن فرج به م . پیامک تسلیت . پیامک ها و اشعار زیبا . تأثیر فرهنگ‌ عاشورا بر انقلاب‌ اسلامی‌ . تبلور ارزش های انسانی در فرهنگ عاشورا . تبلور ارزش های انسانی در فرهنگ عاشورا (2) احیاى ارزش‏هاى اسلا . تبلور ارزش های انسانی در فرهنگ عاشورایی (2) . تداوم . تداوم موج دستگیری فعالین . تداوم موج دستگیری فعالین قیام بحرین . تدبیر امام، تشکیل بسیج مردم، اصلی ترین بخش جامعه اند که نقشی حی . تربیت افراد مستعد . 18) / قسمت دوم . 2) عبادت امام علی(ع) . 9837حسین سیب سرخی 23 رمضان 1387 . 9838مجموعه نوحه های عبدالرضا هل ... . 9839حاج محمود کریمی شهادت امام . 9840مجموعه نوحه های حاج مهدی سل ... . 9841مجموعه نوحه های حاج مهدی سل ... . emam hadi, sms tasliyate shahadate emam hadi, sms تسلیت شهادت ام . sms تسلیت شهادت امام علی . sms تسلیت شهادت امام علی نقی . آزادی از دیدگاه امام علی(ع) . آشنایی با حامیان فیلم توهین به پیامبر اکرم(ص) . آماده، و تربیت آنان . چهل حدیث اخلاقی از امام علی نقی علیه السلام : 1- جبران نقص « لِب . چهل حدیث از حضرت علی (ع ) (چهل حدیث گهربار منتخب ) . چهل حدیث منتخب از علی بن محمد الهادی علیه السلام : قالَ الا ما . چهل داستان از پیامبر (ص) . حب الهى معیار ارزش ها . حدیث 10 . حدیث 11 . حدیث 17 . حدیث 3 . حدیث 4 . حدیث 5 . حدیث 6 . حدیث 7 . حدیث 8 . حدیث 9 . حضرت امام علی النقی الهادی (ع ) تولد امام دهم شیعیان حضرت امام ع . حضرت جعفر صادق (ع) . ارزش در جاهلیت پیش از اسلام . از متن تا معنا(1) معناشناسی و تفسیر اجتهادی قرآن , معناشناسی واژ . از متن تا معنا(2) 7. و بالاخره در پاره‏ای دیگر از گزاره‏های مربو . اس ام اس شهادت امام هادی . اس ام اس مثبت . اس ام اس مذهبی . اس ام اس های مذهبی بمناسبت شهادت امام دهم . اسراییلیها گفتن در جنگ با ایران فقط 300 نفر کشته میشن! . افسران . امام (علیه السلام ) پس از بیان عناوین چهارگانه شاخه هاى هر یک از . امام حسین (ع ) افشاگر ارتجاع . امام هادی (ع) . امام هادی(علیه السلام) . امین نیکو به نام محرم . انقلاب ارزشها . انقلاب ارزشها به وسیله پیغمبر(ص ) . انقلاب ارزشها در انقلاب اسلامى ایران . انقلاب اسلامى پیغمبر(ص ) و ارتجاع . ایجاد آگاهی‌ در میان‌ انسان‌های‌ غافل‌ و بیدار کردن‌ فطرت‌ها . ایمان به غیب . ایمان و کنترل غرایز . بحرین . بسته نرم افزاری ذوالفقار . بسیج از دیدگاه امام خمینی (ره)بسیج نه بمثابه یک ارگان در کنار ار . بسیج از دیدگاه رهبربه نام خدا به یاد خدا و برای خدا . بسیج چیست ؟ و بسیجی کیست ؟ بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری . بسیج چیست وبسیجی کیست؟بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی جعلن . بسیج در اندیشه امام (ره) . بسیج در اندیشه امام (ره) 1 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 1 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 10 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 11 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 12 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 13 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 2 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 3 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 4 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 5 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 6 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 7 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 8 . بسیج در بیان مقام معظم رهبری 9 . بسیج در خدمت رسانی . بسیج در دفاع نرم و توسعه اجتماعی . بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی جایگاه ویژه‌ای دارد سپاه نیوز . بسیج طلایه دار خدمت رسانی به مردم . بسیج و بسیجی . بسیج و خدمت رسانی به جامعه یکی از نهادهای فعال در زمینه ارتقای . بسیج یعنی حضور (مقام معظم رهبری - 29/ 07/ 79): . بسیج یعنی.... . بسیج یک جریان انقلابی، مردمی و خدمتگزار ملت است خبرگزاری فارس: . بصیرت حضرت ابوالفضل العباس (ع) . بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه): . بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره): ــ بسیج ش . به شیعه بودنم افتخار می کنم زیرا... ما مفتخریم پیرو مکتبى هستیم . بی‌تردید اگر بخواهیم شاهد یک تربیت صحیح وایده . پنج درس آموزنده و ارزنده از حضرت علی (ع ) . پنج درس آموزنده و ارزنده چهل حدیث از پیامبر (ص) . پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اهانت نفرت انگیز دشمنان اسلام .
» آرشیو مطالب
یا ابا عبدالله
امام حسن مجتبی(ع)
حضرت فاطمه زهرا(س)
حضرت سجاد(ع)
حضرت علی النقی(ع)
اما زمان (عج)
حضر ت محمد(ص)
آبان 1387
مهر 1387
مرداد 1387
تیر 1387
دی 1386
آذر 1386
حدیث
حدیث 2
حدیث 1
حدیث 4
حدیث 3
حدیث 6
حدیث 5
حدیث 7
حدیث 8
حدیث 9
حدیث 10
حدیث 11
حدیث 12
حدیث 13
حدیث 14
حدیث 15
حدیث 16
حدیث 17
حدیث 18
حدیث 19
حدیث 20
مداحی بسیار زیبای مهدی خزائی به نام خدانگهدار
10 زنگ خور جدید موبایل- اهنگ موبایل
دانلود کتاب الکترونیکی اطلاعات عمومی و دانستنی های جالب
دانلود کم حجم ترین نرم افزار تدوین و ویرایش تصاویر
مداحی بسیار زیبای مهدی خزائی به نام خدانگهدار
امین نیکو به نام محرم
شب ششم محرم 87 (حاج محمود کریمی
مراسم شب پنجم محرم87 (حاج محمود کریمی)
مراسم شب پنجم محرم87 (حاج محمود کریمی)
مراسم شب پنجم محرم87 (حاج محمود کریمی)
مراسم شب دوم محرم87 (حاج محمود کریمی)
9840مجموعه نوحه های حاج مهدی سلحشور ( محرم 1382
9839حاج محمود کریمی شهادت امام جواد (ع)
9838مجموعه نوحه های عبدالرضا هلالی ( سال 1382 ) - قسمت اول
9837حسین سیب سرخی 23 رمضان
آبان 1386
مهر 1386
آذر 1387
مرداد 1388
وصیت نامه شهید «حاج همت» فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله(ص
جهاد علمی و خدمت به مردم از مهمترین رویکردهای بسیج مستضعفین است
بسیج یک جریان انقلابی، مردمی و خدمتگزار ملت است
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 13
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 12
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 11
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 10
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 9
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 8
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 7
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 6
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 5
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 4
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 3
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 2
بسیج در بیان مقام معظم رهبری 1
بسیج در بیان مقام معظم رهبری
بسیج در اندیشه امام (ره
بسیج در اندیشه امام (ره1
بسیج از دیدگاه امام خمینی (ره)بسیج نه بمثابه یک ارگان در کنار ار
بسیج در عرصههای مختلف خدمترسانی جایگاه ویژهای دارد
بسیج از دیدگاه رهبربه نام خدا به یاد خدا و برای خدا
بسیج و خدمت رسانی به جامعه
بسیج چیست وبسیجی کیست؟بسم الله الرحمن الرحیم
بسیج طلایه دار خدمت رسانی به مردم
راز محبوبیت بسیجی در خدمت رسانی است
بسیج در خدمت رسانی
بسیج چیست ؟ و بسیجی کیست
عاشورا و حسین (ع) و هفتاد و دو تن
آذر 89
شهریور 89
مرداد 89
اسفند 88
دی 88
آذر 88
نقش‌ زنان‌ در نهضت‌ عاشورا
نقش تـربیتی بانوان در مقابله با آسیب‏های فرهنگی و اجتماعی
نقش امام خمینی (ره ) در خرافه زدایی و بازسازی فرهنگ عاشورا
نظرات علما و مراجع پیرامون عزاداری امام حسین (ع
فاطمه زهرا علیها‏السلام زن در اندیشه ترقی زن در اندیشه ترقی
گزیده ای از اخلاق و رفتار امام حسین علیه السلام
گرایش‏های دینی ونیازهای تبلیغـی در آلمــان و اروپـــا
فرهنگ عاشورا، آسیب‏ها و تحریف‏ها (قسمت دوم
فاطمه زهرا علیهاالسلام الگوی مبارزه سیاسی زن امروز
هدف سیاسی: شهادت
نقش نهضت امام حسین علیه السلام در عزت جامعه اسلامی
نماز و آموزه‌های‌ مکتب‌ عاشورایی‌ امام‌ حسین‌ (
نگاهی به آموزه‏های تربیتی در زندگی حضرت خدیجه علیها السلام
نقش‏آفرینی زنان صحابه در حماسه عاشورا
نقش‏آفرینی عاشورا در رویدادهای سیاسی اجتماعی قرن نخست
جلوه هایی از حقیقت اسلام
جریان‌شناسی سیاسی قیام پانزده خرداد
تفاوتهای بیولوژیک زن و مرد (بدن، روان و هوش
تحلیلی پیرامون نهضت حسینی
تحریفات عاشورا در مکتب تاریخ‏نگاری شام (1
تأثیر نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی
تحریفات در واقعه تاریخی کربلا
روان‌شناسی‌ عزاداری‌
رمز ماندگاری حسین، علیه‏السلام
درس ها و عبرت های عاشورا در عرصه رفتار سیاسی
در نهضت حسینی
در آفاق‌ حماسه‌ عاشورا
پیامدهای نهضت حسینی و عاشورا حسینی
بررسی‌ زندگی‌ امام‌ حسین‌ (ع) از ولادت‌ تا شهادت‌
بایستگی تحریف زدایی از نهضت عاشورا
بایدها و نبایدها در عزاداری امام حسین
آموزه‌ها و پیام‌های‌ قیام‌ عاشورا
حماسة‌ عاشورا
ناپاکی نسل و حادثه عاشورا
اسوه های تربیتی و اخلاقی در نهضت حسینی
پیامدهای اجتماعی نهضت حسینی
امام‌ حسین‌(ع) و تربیت‌ دینی‌ و....

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
سیب خیال
سریال شهرزاد
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
مشاور
کسب درآمد و افزایش بازدید برای وبلاگ شما
اسپایکا
عشق سرخ من
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
مهندس محی الدین اله دادی
عاشق آسمونی
کلبه عشق
یادداشتها و برداشتها
بهترین ها برای ایرانیان
.: شهر عشق :.
جهاد ادامه دارد...
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
رنگارنگه RANGARANGE رنگارنگه
طریق یار
پتی آباد سینمای ایران
● بندیر ●
خبرهایی داغ داغ از همه چی
دوستی و دوست یابی
شگفتی های قرآن کریم ...
تمهیدات
ایحسب الانسان ان یترک سدی
دلنوشته های یک فروند چریک
مصطفی
مجموعه بیانات رهبر معظم
عکس و مطلب جالب و خنده دار
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
Paeez Tanhaei
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
برگترین مرجع جک، اس ام اس، پیامک، لطیفه، عکس، نرم افزار
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
عمو همه چی دان
فتو بلاگ
شاخابه عشق
COMPUTER&NETWORK
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
تنهاترین عاشق
ساحل آرامش
غزلیات محسن نصیری(هامون)
گلی از بهشت
ایران آزاد
* ی جایی برای همه *
همه کاره
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
asheghe tanha
کان ذن ریو کاراته دو ایلخچی
سرود عرش
شاباد
نوری چایی_بیجار
مشاوره
معراج ستاره ها
نوستالوژی دل ....
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

سرزمین
هادرباد شناسی
چرا اینجوری؟
از همه رنگش خوبه
عدالت جویان نسل بیدار
صل الله علی الباکین علی الحسین
آپدیت یوزرنیم پسوورد نود32
مقالات روان شناسی
کودکان استثنایی
دانلود - نرم افزار - کد - بازی
پسوردهای آنتی ویروس و جواب های سوالات تبیان و راسخون
بیستِ E بیستترین فروشگاه
بهترین ها برای ایرانیان
زورخانه بابا علی
ورزشی & کامپیوتر & موبایل & بازی
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهدویت
زازران
دوزخیان زمین
پایگاه سایبری حجة الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
پایگاه فرهنگی
روان شناسی و اتیسم
بدا ... سرآغازخوبی ها ...
افق بیکران روح من
سید ذاکر
مقاله جوک ا س ام اس آف علمی دانستنیها عکس
ترانه
عــــشقـــــولـــــک
گلهای د نیا
آخرین روز دنیا
حیاتی تازه
ترانه های غربت-اشعار من(لطفا به لینک اخبار دانشگاه سربزنید)
امیدزهرا
ESPERANCE
عکس های باغبادران
Ali 09357004336
گل پیچک
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
حــــــکـــــمـــــت آ بـــــــــــاد
دوست من سلام .....
لطفا از تمامی مطالب دیدن فرماییدو نظری هم بدهید
دکتر علی حاجی ستوده
کتاب الکترونیکی
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
کشکول
روان شناسی
یوزر پسوردهای جدید
چون میروی بی من مرو...
علی زارع
اقتصاد وتجارت
mled.parsiblog.com......for you
باران بی امان
حزب الله هم الغالبون
یاد لاله ها
این راه بی نهایت
صدفی برای مروارید
قرآن و اهل بیت(ع)تنها راه نجات
شرکت نمین فیلتر
بهترین ها برای شما
کوهنوردی
شهر یخ
میترایسم
افکارسادات افغانستان
اگه احمدی نژاد 50 کیلو وزن داره 45 کیلوش جیگره
میخ در
وبلاگ چت روم کامپیوتر و شبکه در سایت الفور
فرزندان افغانستان
پتروشیمی
گالری بهترین فیلم، کارتون، سریال، موسیقی
من هیچم
انجمن راهنمایی و مشاوره دانشگاه پیام نور واحد جرقویه علیا
طوفان در پرانتز
جزوات کوتاه و جمع بندی شده کنکور، دبیرستان و تکتیکهای تست زنی
هسته ای
جور وا جور از همه جور
پرسش مهر 10
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
گالری بهترین های لوازم آرایشی، بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
هر چی که بخواهی هست
گالری بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری
گالری بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
اضطراب و پرخاشگری
گالری بهترین نرم افزار، بازی، سرگرمی،حادثه ای
بهترین نرم افزارهای کاربردی برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین نرم افزارهای کاربردی برا ی ایرانیان
بهترین ها نرم افزارای کاربردی
بهترین ها نرم افزارهای کاربردی برای ایرانیان
گالری بهترین ها نرم افزارهای اموزش زبان
آرامش و اختلالات و مشکلات
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
سوپر لینک خشگل دختر
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی بهداشتی برای ایرانیان
بهترین نرم افزارهای کاربردی برا ی ا®
بهترین های نرم افزارهای، مالی،بازی کتابخانه موسیقی برای ایرانیان
بهترین نرم افزارهای کاربردی برای ایرانیان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
بهترین کتب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغت
بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
گالری بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
گالری بهترین نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
عکس لود
گالری بهترین نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فن
گالری بهترین نرم افزارهای موبایل برای ایرانیان
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
گالری بهترین نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی
جستجو کردی نبود کلیک کن اینجا هست؟!!!!
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
boygirl
فانوس
بانک مقالات روانشناسی
@@عکس جدید بازیگران و پیامک جدید@@
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
بهترین ها برای ایرانیان
یا امیر المؤمنین
سریال های پرطرفدار ایرانی و خارجی
لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل، الکترونیکی، کیتهای الکترونیکی
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزارهای، بازی، سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری، ورزشی
سیستم عامل و نرم افزار کاربردی و گرافیکی
خدمات اینترنتی هاستینگ* قالب اماده و جزوات کنکور و آموزش زبان
نرم افزارهای آموزشی زبان های خارجی
نرم افزارهای موبایل های نوکیاو موتورلا
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
آروم آروم دارم از یادت میرم
نرم افزار و دانلود و پیامک
معماری وشهر سازی
سکوت نیمه شب
سایه
کوچک های بزرگ
دختر و پسر ها لطفاً وارد نشند
سانسور سریال افسانه جومونگ
موتور سنگین ... HONDA - SUZUKI ... موتور سنگین
چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
چی می خواهی کلیک کن ....
آرامش و مشکلات زندگی ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت

این راه بی نهایت ...
هدایت
صور اسرافیل
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
جزیره ی دیجیتالی من
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
یا امام زمان (عج) | وبلاگ تخصصی مهدویت | اللهم عجل لولیک الفرج
علوم جهانی
سپید
حشره شناسان
ژئومورفولوژی
اس ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار و اس ام اس طنز
در سایه سار وحدت
درباره‏ی همه چیز از همه جا
مقاله ومشاوره
مقاله وروانشناسی
از همه جا خبر
مهندسین برق
یا ضامن آهو
امتیاز
فروشگاه متفاوت
شادی(زمزمه های دلتنگی)
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
گالری لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
یادداشت های من
مینویسم بنام خواهرم آیــــــــات
ساعت دیواری فانتزی
توس بازار
فروشگاه بیستِ بیست
قالب بستنی ساز کودک
دستگاه پوست کن مخزن دار
خرید اینترنتی مینی پنکه ASD Minifan، مینی پنکه ASD Minifan جدید،
تی وی مارکت
گنجدونی
وبلاگ شخصی محمد
اسپری پنچرگیری لاستیک
چیپس ساز کریا چیپس Crea Chips
با یِ لبخند ملیح

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان
» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب